Commit 621fd7dc authored by ekam's avatar ekam

Remove redundant translations

parent cc67f0d0
<TS language="bg" version="2.1">
<context>
<name>AddressBookPage</name>
<message>
<source>Right-click to edit address or label</source>
<translation>Десен клик за промяна на адреса или името</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new address</source>
<translation>Създаване на нов адрес</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>Нов</translation>
</message>
<message>
<source>Copy the currently selected address to the system clipboard</source>
<translation>Копиране на избрания адрес към клипборда</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>Копирай</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lose</source>
<translation>Затвори</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the currently selected address from the list</source>
<translation>Изтрий избрания адрес от списъка</translation>
</message>
<message>
<source>Export the data in the current tab to a file</source>
<translation>Запишете данните от текущия раздел във файл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>Изнеси</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Изтриване</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to send coins to</source>
<translation>Изберете адрес, на който да се изпращат монети</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the address to receive coins with</source>
<translation>Изберете адрес, на който ще получавате монети</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hoose</source>
<translation>Избери</translation>
</message>
<message>
<source>Sending addresses</source>
<translation>Адреси за изпращане</translation>
</message>
<message>
<source>Receiving addresses</source>
<translation>Адреси за получаване</translation>
</message>
<message>
<source>These are your STRAKS addresses for sending payments. Always check the amount and the receiving address before sending coins.</source>
<translation>Това са адресите на получателите на плащания. Винаги проверявайте размера на сумата и адреса на получателя, преди да изпратите монети.</translation>
</message>
<message>
<source>These are your STRAKS addresses for receiving payments. It is recommended to use a new receiving address for each transaction.</source>
<translation>Това са Вашите Биткойн адреси,благодарение на които ще получавате плащания.Препоръчително е да използвате нови адреси за получаване на всяка транзакция.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy Address</source>
<translation>&amp;Копирай адрес</translation>
</message>
<message>
<source>Copy &amp;Label</source>
<translation>Копирай &amp;име</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Редактирай</translation>
</message>
<message>
<source>Export Address List</source>
<translation>Изнасяне на списъка с адреси</translation>
</message>
<message>
<source>Comma separated file (*.csv)</source>
<translation>CSV файл (*.csv)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting Failed</source>
<translation>Грешка при изнасянето</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error trying to save the address list to %1. Please try again.</source>
<translation>Възникна грешка при опита за запазване на списъка с адреси в %1.Моля опитайте отново.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AddressTableModel</name>
<message>
<source>Label</source>
<translation>Име</translation>
</message>
<message>
<source>Address</source>
<translation>Адрес</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(без име)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AskPassphraseDialog</name>
<message>
<source>Passphrase Dialog</source>
<translation>Диалог за паролите</translation>
</message>
<message>
<source>Enter passphrase</source>
<translation>Въведете текущата парола</translation>
</message>
<message>
<source>New passphrase</source>
<translation>Нова парола</translation>
</message>
<message>
<source>Repeat new passphrase</source>
<translation>Въведете новата парола повторно</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the new passphrase to the wallet.&lt;br/&gt;Please use a passphrase of &lt;b&gt;ten or more random characters&lt;/b&gt;, or &lt;b&gt;eight or more words&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Въведете новата парола към портфейла.&lt;br/&gt;Моля ползвайте парола съставена от &lt;b&gt;десет или повече произволни символа&lt;/b&gt;, или &lt;b&gt;осем или повече думи&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt wallet</source>
<translation>Шифриране на портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to unlock the wallet.</source>
<translation>Тази операция изисква Вашата парола за отключване на портфейла.</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock wallet</source>
<translation>Отключване на портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>This operation needs your wallet passphrase to decrypt the wallet.</source>
<translation>Тази операция изисква Вашата парола за дешифриране на портфейла.</translation>
</message>
<message>
<source>Decrypt wallet</source>
<translation>Дешифриране на портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>Change passphrase</source>
<translation>Смяна на паролата</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the old passphrase and new passphrase to the wallet.</source>
<translation>Въведете старата парола и новата прола към портфейла.</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm wallet encryption</source>
<translation>Потвърдете на шифрирането на портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: If you encrypt your wallet and lose your passphrase, you will &lt;b&gt;LOSE ALL OF YOUR STRAKSS&lt;/b&gt;!</source>
<translation>ВНИМАНИЕ: Ако шифрирате вашият портфейл и изгубите паролата си, &lt;b&gt;ЩЕ ИЗГУБИТЕ ВСИЧКИТЕ СИ БИТКОИНИ&lt;/b&gt;!</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you wish to encrypt your wallet?</source>
<translation>Наистина ли желаете да шифрирате портфейла си?</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encrypted</source>
<translation>Портфейлът е шифриран</translation>
</message>
<message>
<source>IMPORTANT: Any previous backups you have made of your wallet file should be replaced with the newly generated, encrypted wallet file. For security reasons, previous backups of the unencrypted wallet file will become useless as soon as you start using the new, encrypted wallet.</source>
<translation>ВАЖНО: Всички стари запазвания, които сте направили на Вашият портфейл трябва да замените с запазване на новополучения, шифриран портфейл. От съображения за сигурност, предишните запазвания на нешифрирани портфейли ще станат неизползваеми веднага, щом започнете да използвате новият, шифриран портфейл.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed</source>
<translation>Шифрирането беше неуспешно</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet encryption failed due to an internal error. Your wallet was not encrypted.</source>
<translation>Шифрирането на портфейла беше неуспешно, поради софтуерен проблем. Портфейлът не е шифриран.</translation>
</message>
<message>
<source>The supplied passphrases do not match.</source>
<translation>Паролите не съвпадат</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet unlock failed</source>
<translation>Неуспешно отключване на портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>The passphrase entered for the wallet decryption was incorrect.</source>
<translation>Паролата въведена за дешифриране на портфейла е грешна.</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet decryption failed</source>
<translation>Дешифрирането на портфейла беше неуспешно</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet passphrase was successfully changed.</source>
<translation>Паролата на портфейла беше променена успешно.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: The Caps Lock key is on!</source>
<translation>Внимание: Caps Lock (главни букви) е включен.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BanTableModel</name>
<message>
<source>IP/Netmask</source>
<translation>IP/Netmask</translation>
</message>
<message>
<source>Banned Until</source>
<translation>Със забранен достъп до</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>STRAKSGUI</name>
<message>
<source>Sign &amp;message...</source>
<translation>Подписване на &amp;съобщение...</translation>
</message>
<message>
<source>Synchronizing with network...</source>
<translation>Синхронизиране с мрежата...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Overview</source>
<translation>&amp;Баланс</translation>
</message>
<message>
<source>Node</source>
<translation>Сървър</translation>
</message>
<message>
<source>Show general overview of wallet</source>
<translation>Обобщена информация за портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Transactions</source>
<translation>&amp;Транзакции</translation>
</message>
<message>
<source>Browse transaction history</source>
<translation>История на транзакциите</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>Из&amp;ход</translation>
</message>
<message>
<source>Quit application</source>
<translation>Изход от приложението</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About %1</source>
<translation>Относно %1</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about %1</source>
<translation>Покажи информация относно %1</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>За &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Show information about Qt</source>
<translation>Покажи информация за Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Options...</source>
<translation>&amp;Опции...</translation>
</message>
<message>
<source>Modify configuration options for %1</source>
<translation>Промени настройки за %1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Encrypt Wallet...</source>
<translation>&amp;Шифриране на портфейла...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Backup Wallet...</source>
<translation>&amp;Запазване на портфейла...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Change Passphrase...</source>
<translation>&amp;Смяна на паролата...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Sending addresses...</source>
<translation>&amp;Изпращане на адресите...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receiving addresses...</source>
<translation>&amp;Получаване на адресите...</translation>
</message>
<message>
<source>Open &amp;URI...</source>
<translation>Отвори &amp;URI...</translation>
</message>
<message>
<source>Reindexing blocks on disk...</source>
<translation>Повторно индексиране на блоковете на диска...</translation>
</message>
<message>
<source>Send coins to a STRAKS address</source>
<translation>Изпращане към Биткоин адрес</translation>
</message>
<message>
<source>Backup wallet to another location</source>
<translation>Запазване на портфейла на друго място</translation>
</message>
<message>
<source>Change the passphrase used for wallet encryption</source>
<translation>Променя паролата за портфейла</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Debug window</source>
<translation>&amp;Прозорец за отстраняване на грешки</translation>
</message>
<message>
<source>Open debugging and diagnostic console</source>
<translation>Отворете конзолата за диагностика и отстраняване на грешки</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Verify message...</source>
<translation>&amp;Проверка на съобщение...</translation>
</message>
<message>
<source>STRAKS</source>
<translation>Биткоин</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet</source>
<translation>Портфейл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Send</source>
<translation>&amp;Изпращане</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Receive</source>
<translation>&amp;Получаване</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Show / Hide</source>
<translation>&amp;Показване / Скриване</translation>
</message>
<message>
<source>Show or hide the main Window</source>
<translation>Показване и скриване на основния прозорец</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt the private keys that belong to your wallet</source>
<translation>Шифроване на личните ключове,които принадлежат на портфейла Ви.</translation>
</message>
<message>
<source>Sign messages with your STRAKS addresses to prove you own them</source>
<translation>Пишете съобщения със своя Биткойн адрес за да докажете,че е ваш.</translation>
</message>
<message>
<source>Verify messages to ensure they were signed with specified STRAKS addresses</source>
<translation>Потвърждаване на съобщения за да се знае,че са написани с дадените Биткойн адреси.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Файл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation>&amp;Настройки</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Помощ</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs toolbar</source>
<translation>Раздели</translation>
</message>
<message>
<source>Request payments (generates QR codes and straks: URIs)</source>
<translation>Изискване на плащания(генерира QR кодове и биткойн: URIs)</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used sending addresses and labels</source>
<translation>Показване на списъка с използвани адреси и имена</translation>
</message>
<message>
<source>Show the list of used receiving addresses and labels</source>
<translation>Покажи списък с използваните адреси и имена.</translation>
</message>
<message>
<source>Open a straks: URI or payment request</source>
<translation>Отворете биткойн: URI или заявка за плащане</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Command-line options</source>
<translation>&amp;Налични команди</translation>
</message>
<message>
<source>Indexing blocks on disk...</source>
<translation>Индексиране на блокове на диска...</translation>
</message>
<message>
<source>Processing blocks on disk...</source>
<translation>Обработване на блокове на диска...</translation>
</message>
<message>
<source>%1 behind</source>
<translation>%1 зад</translation>
</message>
<message>
<source>Last received block was generated %1 ago.</source>
<translation>Последния получен блок е генериран преди %1.</translation>
</message>
<message>
<source>Transactions after this will not yet be visible.</source>
<translation>Транзакции след това няма все още да бъдат видими.</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
<translation>Грешка</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Предупреждение</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation>Информация</translation>
</message>
<message>
<source>Up to date</source>
<translation>Синхронизиран</translation>
</message>
<message>
<source>Show the %1 help message to get a list with possible STRAKS command-line options</source>
<translation>Покажи %1 помощно съобщение за да получиш лист с възможни Биткойн команди</translation>
</message>
<message>
<source>%1 client</source>
<translation>%1 клиент</translation>
</message>
<message>
<source>Catching up...</source>
<translation>Зарежда блокове...</translation>
</message>
<message>
<source>Date: %1
</source>
<translation>Дата: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Amount: %1
</source>
<translation>Сума: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Type: %1
</source>
<translation>Тип: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Label: %1
</source>
<translation>Етикет: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Address: %1
</source>
<translation>Адрес: %1
</translation>
</message>
<message>
<source>Sent transaction</source>
<translation>Изходяща транзакция</translation>
</message>
<message>
<source>Incoming transaction</source>
<translation>Входяща транзакция</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;unlocked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Портфейлът е &lt;b&gt;криптиран&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;отключен&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Wallet is &lt;b&gt;encrypted&lt;/b&gt; and currently &lt;b&gt;locked&lt;/b&gt;</source>
<translation>Портфейлът е &lt;b&gt;криптиран&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;заключен&lt;/b&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CoinControlDialog</name>
<message>
<source>Coin Selection</source>
<translation>Избор на монета</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Количество:</translation>
</message>
<message>
<source>Bytes:</source>
<translation>Байтове:</translation>
</message>
<message>
<source>Amount:</source>
<translation>Сума:</translation>
</message>
<message>
<source>Fee:</source>
<translation>Такса:</translation>
</message>
<message>
<source>Dust:</source>
<translation>Прах:</translation>
</message>
<message>
<source>After Fee:</source>
<translation>След прилагане на ДДС</translation>
</message>
<message>
<source>Change:</source>
<translation>Ресто</translation>
</message>
<message>
<source>(un)select all</source>
<translation>(Пре)махни всички</translation>
</message>
<message>
<source>Tree mode</source>
<translation>Дървовиден режим</translation>
</message>
<message>
<source>List mode</source>
<translation>Списъчен режим</translation>
</message>
<message>
<source>Amount</source>
<translation>Сума</translation>
</message>
<message>
<source>Received with label</source>
<translation>Получени с име</translation>
</message>
<message>
<source>Received with address</source>
<translation>Получени с адрес</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation>Дата</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmations</source>
<translation>Потвърждения</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmed</source>
<translation>Потвърдени</translation>
</message>
<message>
<source>Copy address</source>
<translation>Копирай адрес</translation>
</message>
<message>
<source>Copy label</source>
<translation>Копирай име</translation>
</message>
<message>
<source>Copy amount</source>
<translation>Копирай сума</translation>
</message>
<message>
<source>Copy transaction ID</source>
<translation>Копирай транзакция с ID</translation>
</message>
<message>
<source>Lock unspent</source>
<translation>Заключване на неизхарченото</translation>
</message>
<message>
<source>Unlock unspent</source>
<translation>Отключване на неизхарченото</translation>
</message>
<message>
<source>Copy quantity</source>
<translation>Копиране на количеството</translation>
</message>
<message>
<source>Copy fee</source>
<translation>Копиране на данък добавена стойност</translation>
</message>
<message>
<source>Copy after fee</source>
<translation>Копиране след прилагане на данък добавена стойност</translation>
</message>
<message>
<source>Copy bytes</source>
<translation>Копиране на байтовете</translation>
</message>
<message>
<source>Copy dust</source>
<translation>Копирай прахта:</translation>
</message>
<message>
<source>Copy change</source>
<translation>Копирай рестото</translation>
</message>
<message>
<source>(%1 locked)</source>
<translation>(%1 заключен)</translation>
</message>
<message>
<source>yes</source>
<translation>да</translation>
</message>
<message>
<source>no</source>
<translation>не</translation>
</message>
<message>
<source>(no label)</source>
<translation>(без име)</translation>
</message>
<message>
<source>change from %1 (%2)</source>
<translation>ресто от %1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<source>(change)</source>
<translation>(промени)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditAddressDialog</name>
<message>
<source>Edit Address</source>
<translation>Редактиране на адрес</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Label</source>
<translation>&amp;Име</translation>
</message>
<message>
<source>The label associated with this address list entry</source>
<translation>Етикетът свързан с това въведение в листа с адреси</translation>
</message>
<message>
<source>The address associated with this address list entry. This can only be modified for sending addresses.</source>
<translation>Адресът свързан с това въведение в листа с адреси. Това може да бъде променено само за адреси за изпращане.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Address</source>
<translation>&amp;Адрес</translation>
</message>
<message>